Акт от КАТ

Снимка: supportphotographer

При установяване на нарушение контролните органи на полицията съставят акт за установяване на нарушението на нарушителя. Нарушителят има право в самия акт да направи своите възражения, както и да подаде  възраженията си в тридневен срок от дата на съставянето на акта. Денят, в който акта  е съставен не се брои, броенето започва от следващия ден и изтича в края на третия ден, а ако той е неприсъствен, на следващия работен ден. Възраженията могат да се подават на място в КАТ – до края на работния ден и по пощата с обратна разписка до края на работното време на пощата.

Смисълът да се възразява срещу акт за установяване на нарушението, се изразява в това, че при произнасянето си по преписката наказващият орган следва да вземе предвид всички събрани доказателства, включително и възраженията срещу акта за установяване на нарушението, ако има такива. С възражението се оспорват фактите констатирани с акта, чрез възражението може да се сочат доказателства, в подкрепа на така направените оспорвания и твърдения от страна на нарушителя, може да се изисква събирането на  доказателства в защита интересите на нарушителя. Чрез възражението се очертава предмета на спора между страните в производството и нарушителя представя или изисква  събирането на доказателства в  свой интерес.

Продължете към цялата статия…Акт от КАТ