Обжалване на наказателни постановления на КАТ

Снимка: Kougar

На обжалване по съдебен ред подлежат една част от издадените наказателни постановления за нарушения на Закона за движенията по пътищата. Не подлежат на съдебно обжалване наказателните постановления, с които се налага административно наказание глоба в размер до 50 лева.

Наказателното постановление се издава въз основа на акт за установяване на нарушение и може да се обжалва пред съда в 14 дневен срок от получаването му от лицето, на което с наказателното постановление се налага административното наказание.

Наказателното постановление трябва да съдържа определени реквизити. Липсата на някой от тях, опорочава наказателното постановление и е предпоставка за неговата отмяна. Реквизитите са:

  1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало;
  2. датата на издаването и номерата на постановлението;
  3. датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя;
  4. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер;
  5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават;
  6. законните разпоредби, които са били нарушени виновно;
  7. вида и размера на наказанието;
  8. вещите, които се отнемат в полза на държавата;
  9. размера на обезщетението и на кого следва да се заплати;
  10. дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. Подпис на лицето, издало наказателното постановление.

Продължете към цялата статия…Обжалване на наказателни постановления на КАТ