Казус в кантората

При мен днес дойде Христина със следния въпрос:

Преди известно време работела сезонна работа в хотел и имала уговорка с работодателя си, каквато уговорка имали и нейни колеги, да ползва безвъзмездно стая в хотела, вместо да плаща квартира. Станало така, че напуснала работа преждевременно и сега бившият й работодател претендираше от нея да му заплати наем за ползването на хотелската стая. Претендираше от нея крупната сума от 25 000 лева за целия сезон, през който е ползвала стаята.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Правата на кой наемател се предпочитат

Таня и Мария- майка и дъщеря, били съсобственици на тристаен апартамент, като майката притежавал ¾ идеални части от имота, а Мария – ¼.

Решили да отдадат имота под наем и публикували обява в Интернет. Съвсем скоро след това започнали да им звънят от всевъзможни посреднически агенции за недвижими имоти, които започнали да водят потенциални наематели на огледи. Таня и Мария били заети жени и не можели по цял ден да са на разположение, за да показват имота, затова дали ключ от имота на две посреднически фирми, с брокерите, на които най-много си допаднали.

Продължете към цялата статия…Правата на кой наемател се предпочитат

Може ли след изтичането на срока на договор за наем, сключен с общината, договорът да се трансформира като безсрочен

Стоянови живеят в апартамент, предоставен им за ползване под наем от общината за определен срок. След изтичането на срока на договора, договорът не бил подновен за нов срок, нито пък от общината изискали Стоянови да напуснат имота. Стоянови продължили да живеят в имота. След известен период от време получили от общината предупреждение да напуснат имота незабавно. Стоянови заявили, че договорът за наем продължава да обвързва страните, тъй като  след изтичането на срока на договора, от общината не се противопоставили Стоянови да продължат да ползват имота, поради което договорът за наем се бил трансформирал в безсрочен договор за наем, съгласно общите правила, предвидени в ЗЗД.

Продължете към цялата статия…Може ли след изтичането на срока на договор за наем, сключен с общината, договорът да се трансформира като безсрочен

Какви са правата на продавач по договор за покупко продажба на недвижим имот при неплащане на цената

Г-жа Райнова прехвърлила на дъщеря си недвижим имот, като сделката била оформена с покупко-продажба. Данъчна оценка на имота била  много по-висока,  но в нотариалния акт било записано, че продажната цена е в размер на 9900 лева и е платена при подписването на нотариалния акт, като продавачът декларирал, че не  действа при крайна нужда. Продажната цена била договорена в размер на 9900 лева, за да се избегне превеждането й по банков път, защото всички плащания над 10 000 лева следва да се извършват по банков път. Плащане на цената реално нямало. Г-жа Райнова давала имота под наем и събирала наемната цена. Един ден обаче дъщеря й заявила, че тъй като вече тя е собственик на имота, тя ще получава наема от наемателите. При прехвърлянето на имота г-жа Райнова пропуснала да запази за себе си правото на ползване по отношение на имота, в който случай щеше да има възможност да събира наема за имота, без значение, че той вече не е нейна собственост.

Продължете към цялата статия…Какви са правата на продавач по договор за покупко продажба на недвижим имот при неплащане на цената

Какво се прави, когато наемателят не иска да си тръгне и не плаща наема

Имам  апартамент, който отдавам под наем. Последните наематели се оказаха изключително некоректни. Не плащат редовно наемната цена, не плащат консумативи за имота. Към момента имат неиздължени три наема. Договорът ни за наем изтече, а те не искат да освободят имота. Какво да правя?

Продължете към цялата статия…Какво се прави, когато наемателят не иска да си тръгне и не плаща наема

Има ли смисъл да се заверява нотариално договор за наем

Има ли смисъл да се заверява нотариално договор за наем

Когато се отдава под наем един недвижим имот, винаги съществува риск да възникнат проблеми в даден момент. За наемодателя рисковете се крият в това да не получи договорената наемна цена на имота и да не може да изгони наемателите от имота. Тези проблеми са съвсем реални и колкото и гаранции предварително да бъдат уговорени, наемодателят няма как да е сигурен, че за в бъдеще  няма да се сблъска с горните проблеми. Както и при всяка друга дейност, и при отдаването  на недвижим имот под наем съществуват рискове и те изобщо не са имагинерни. Никой и нищо не може да гарантира на наемодателя, че няма да се сблъска с проблеми от посочения характер.

Продължете към цялата статия…Има ли смисъл да се заверява нотариално договор за наем

Наемателят има право на обезщетение за извършени подобрения в имота

Наемните правоотношение винаги могат да породят редица спорове и винаги съществува риск една от страните да се окаже с накърнени интереси – било защото наемодателят не е получил плащане на договорената цена или липсва плащане на консумативните разходи или пък на имота са нанесени щети, било защото наемодателят не е изпълнил задълженията си към наемателя за предаване вещта в състояние, годно за ползването, за което е наета или пък не е осигурил свободното и необезпокоявано ползване и други подобни.
В редица случаи възникват спорове относно това коя страна следва да заплати извършени подобрения и ремонти в имота. Така например възможно е страните да са се споразумели, че се отдава под наем имот, който ще се ползва за определено предназначение – например за заведение, за баничарница, за кабинет или за какво ли още не. Страните уговарят, че всички подобрения в имота са за сметка на Наемателя или въобще липсва уговорка по този въпрос. Наемателят извършва значителни ремонтни дейности в имота, в които влага немалко средства, труд и материали, но впоследствие договорът бива прекратен и наемателят се оказва принуден да напусне като наемодателят му заявява, че нищо не му дължи, понеже в договора било уговорено, че всички разходи във връзка с подобренията в имота са за сметка на Немателя. Така наемателят се оказва, че е вложил средства, материали и труд, но нали имотът е чужд – той трябва да си тръгне и да изостави всичко, което е направил.

Продължете към цялата статия…Наемателят има право на обезщетение за извършени подобрения в имота

Как могат да се съберат парите от наемател, който не си плаща консумативите

Сключването на договори за наем на помещения е един от най-често сключваните договори. Обикновено сключването на такъв договор става прибързано, без двете страни да са достатъчно запознати с клаузите на договора, нито да са обмислили сериозно неговото съдържание. Договорът бива подробно прочетен и внимателно обмислен в един по-късен момент – когато някоя от страните наруши задълженията си по него.

Най-често срещаната житейска хипотеза е незаплащането на наемната цена или консумативите /вода, парно, ток/ за ползването на имота от страна на наемателя. Съгласно чл. 232, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите наемателят е длъжен да плаща наемната цена и разходите, свързани с ползването на вещта. Това означава, че освен договорения наем, наемателят следва да заплаща всички разноски, свързани с ползването на имота, включително за електроенергия, топлоенергия, топла и студена вода.

Разбира се във всеки един договор би могла да се съдържа клауза, възлагаща и други задължения в тежест на наемателя или освобождаваща го от част от задълженията, свързани с ползването на имота. Двете страни трябва да следят за своите интереси още на етапа на сключването на договора и да уговорят това, което ще удовлетвори по най-добрия начин бъдещите им отношения и ще предотврати спорове между тях.

Продължете към цялата статия…Как могат да се съберат парите от наемател, който не си плаща консумативите

Как да получим доходи от съсобствен имот

Много са случаите, в които е налице съсобственост върху даден недвижим имот. Понякога съсобствениците не могат да се разберат помежду си  относно ползването на съсобствения имот. Често само един от съсобствениците ползва имота и възпрепятства ползването на имота от страна на другите съсобственици.

Ползващият имота може да ползва имота по различен начин –  например, да ползва имота лично, или да го предоставя за ползване на трето лице безвъзмездно /обикновено близки роднини на съсобственика, негови низходящи/, възможно е съсобственикът да отдава имота под наем на трето лице и да събира наемната цена за имота, възможно е  и ползващият да не  използва имота нито лично, нито да е допуснал имота да се ползва от трето лице по силата на наемен договор или безвъзмездно, но да не предоставя възможност на другия съсобственик да

ползва имота – например като държи ключа от имота.

При подобни ситуации неползващият съсобственик има права, във връзка с нарушеното му право на ползване върху имота, като при невъзможност  за доброволно уреждане на спора, може да потърси правата си по съдебен ред.

Продължете към цялата статия…Как да получим доходи от съсобствен имот