Дължат ли се лихви на Топлофикация при неплащане на сметките в срок

Съгласно Общите условия на Топлофикация, лихви за забава върху задължения за топлинна енергия, се начисляват, ако задълженията не бъдат заплатени след публикуването на изравнителните сметки на абонатите на сайта на Топлофикация. Справка за задълженията за топлинна енергия, начислени за жилищата си, потребителите могат да направят по абонатен номер на сайта на Топлофикация, който абонатен номер е посочен във всяка сметка от Топлофикация.

Продължете към цялата статия…Дължат ли се лихви на Топлофикация при неплащане на сметките в срок

Казус в кантората

Може ли да се обяви предварителен договор за окончателен, без да е платена покупната цена

Днес при мен дойде г-н Ф. със следния проблем: Преди три месеца беше сключил предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата, на който се беше задължил да закупи апартамент срещу цена от 85 000 евро. Беше платил 10% от покупната цена при сключването на договора, а сделката не се беше състояла на уговорената дата.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

6 неща, за които трябва да се внимава при договор за кредит

Потребителските кредити  са удобни и лесни за взимане и  в много случаи  – трудни за връщане.  Това обикновено е така, най-вече поради факта, че е отпусната една сума, а накрая се иска възстановяване на много по – голяма сума, с които условия, пък от друга страна, кредитополучателят се с съгласил при сключването на договора.

В много случаи потребителят се вижда принуден да взима нови и нови кредити, с които да погасява предишните, но вместо да подобри своето финансово положение, затъва във все повече дългове.

Продължете към цялата статия…6 неща, за които трябва да се внимава при договор за кредит

Какво да правим ако банката ни изненада с по-високи вноски по кредит

При някои договори за банков кредит, между банката и потребителят са договорени клаузи, съгласно които Банката има право едностранно да увеличи лихвата по кредита и се стига до резултат, че потребителят при сключването на договора се е съгласил да плаща една месечна вноска по възстановяването на кредитната сума, а  след като е изминал определен период от време, се оказва, че размерът на месечната вноска е драстично увеличен. Въпреки,че са извършвани плащания по банковия кредит, оказва се, че кредита не се погасява, а всичко, което е платено покрива само лихвите по кредита.

Така независимо, че страните са договорили една сума за възстановяване и период за възстановяване на същата, оказва се, че за потребителя съвсем не е ясно каква именно сума  ще трябва да възстанови на банката  и  за какъв период от време. До този резултат се стига, тъй като в Договора за кредит, Банката е вписала клаузи, по силата на които  Банката има право едностранно да изменя лихвения процент и потребителят е длъжен да се съгласи с извършената промяна едностранно от страна на Банката.

Срещу тази порочна практика обаче има механизъм за защита. Тъй като обикновено с Банките не може да се постигне разумно доброволно уреждане на спора, тъй като последните държат да получат всичко, съгласно договора и не са склонни да се търси изход от спора, приемлив и за двете страни, за потребителите остава открита възможността да търсят правата си по съдебен ред като предявяват отрицателен установителен иск срещу кредитодателя за установяване недължимост за претендирани суми за заплащане.

Продължете към цялата статия…Какво да правим ако банката ни изненада с по-високи вноски по кредит

Лихва и неустойка

Не може да се присъжда едновременно неустойка по чл. 92 ЗЗД и обезщетение по чл. 86, ал. 1 ЗЗД /законна лихва/  за едно и също забавено изпълнение на парично задължение, тъй като е недопустимо кумулиране на вземане за неустойка с обезщетение  за заплащане на законна лихваза едно и също неизпълнение.

Присъждането едновременно на неустойка и на обезщетение за законна лихва за едно и също неизпълнение на парично задължение означава длъжникът да заплати два пъти обезщетение за едно и също нещо, а кредиторът да се обогати неоснователно за сметка на длъжника.

Продължете към цялата статия…Лихва и неустойка