Сметки за Ток

Съгласно Общите условия на „ЧЕЗ Разпределение България” АД съществува възможност при неточно и/ или неизмерване на електрическата енергия, електроразпределителното дружество едностранно да извършва корекции по сметки за минал период от време. Тази практика на електроразпределителнното дружество е порочна и начислените суми по така  коригираните сметки могат да бъдат оспорвани по съдебен ред.

Законодателят е дал възможност на доставчика на електрическа енергия да обвързва своите потребители с Общи условия, но общите условия не следва да нарушават основните законови положения. Доставчикът на електрическа енергия има не само правото да доставя електроенергия за определен район на страната, но и задължението доставката  да бъде извършена надеждно, качествено и непрекъснато снабдяване на потребителите, както и да осигури измерването и отчитането на разходваната електрическа енергия чрез монтиране и поддържане в изправност на средства за търговско измерване и назначаване на квалифициран персонал за контрол и отчитане на измервателните средства. При осъществяване на тези дейности доставчикът на електрическа енергия трябва да полага дължимата грижа на добрия търговец, за да гарантира качество и надлежен отчет на подадената електрическа енергия. Съгласно чл. 120, ал. 1 ЗЕ средството за техническо измерване е собственост на електроразпределителното држество, поради което дружеството носи задължението да осигури точното функциониране на електроизмервателното устройство, както и да констатира своевременно грешката в измерването или неизмерването.

Продължете към цялата статия…Сметки за Ток

Корекцията на сметка за ток е възможна.

Продавачът, въз основа на представени от електроразпределителното дружество констативни протоколи и справки за начислена енергия изчислява и коригира сметките за използвана от потребителя електрическа енергия за изминал период.

В много случай електроразпределителното дружество извършва едностранно служебно корекции на начислена стойност за потребена електроенергия през определен изминал период. В този случай, ако считате, че тези корекции на отговарят на действително разходваното количество електроенергия за вашия имот, имате правен интерес да водите отрицателно установителен иск за установяване недължимостта на така посочените суми за заплащане

При дела, по които се спори дали начислените суми за плащане за потребена електроенергия са дължими, ектроразпределителното дружество носи доказателствената тежест да установи наличието на предпоставките, представляващи основания за начисляване на процесната сума за процесния период. Електроразпределителното дружество обикновено представя констативни протоколи, послужили като основание за извършената корекция. Тъй като обаче тези протоколи са съставени едностранно от електроразпределителното дружество, ако бъдат оспорени от ищеца, съдът не е обвързан с удостовереното в тях. Т.е. електроразпределителното дружество в тези случаи трябва да събира и други доказателсвта,а които да установи, по категоричен начин, че провереният електромер не е отчитал точно потребената ел. енергия през процесния период, което налага коригиране със задна дата на количеството и цената й.

Продължете към цялата статия…Корекцията на сметка за ток е възможна.