Колективни искове


Снимка: dreadfuldan

Съгладсно ГПК колективни искове могат да бъдат предявявани от лица, увредени от едно и също нарушение, когато според характера на нарушението техния кръг не може да бъде определен точно, но е определяем.

Вън от горното на общо основание всеки увреден има право и на деликтен иск за причинените вреди.

При колективните искове засегнатите могат да се обединят и да предявят срещу нарушителя иск за установяване на увреждащото действие или бездействие, неговата противоправност и вината. Това установяване има обвързващо значение по отношение на лицата, които претендират да са увредени от същото нарушение. За лицата, които не са участвали в това производство, които са предявил искове за обезщетение, остава само да докажат наличието на причинна връзка между нарушението и претърпяната от тях вреда, както и размера на вредите. Самото противоправно и виновно поведение на ответника вече е установено и този въпрос не може да бъде пререшаван.

Законът предвижда и иск за преустановяване на нарушението, за поправяне на последиците от нарушението за увредения колективен интерес. В този случай, обезщетението което ще се присъди по предявен колективен иск не е за претърпени индивидуални вреди, а само за отстраняване на източника , причиняващ накърняването на колектичния интерес.
Делата по колективни искова са подсъдни на окръжния съд.

Изисква се към исковата молба да се представят доказателства за възможностите на ищеца сериозно и добросъвестно да защити увредения интерес, както и да понесе тежестите, свързани с воденето на делото, включително и разноските. Тези обстоятелства могат да се доказват дори с декларация относно имотното състояние на ищеца. Ако съдът намери, че никое от лицата, предявили искът или всички заедно не отговарят на тези условия, прекратява производството, с определение, което подлежи на обжалване с частна жалба.

Продължете към цялата статия…Колективни искове