Категоризиране на туристическите обекти

Нормативната уредба относно категоризирането на туристическите обекти се съдържа в Закон за  туризма и Наредбата категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

На категоризиране подлежат всички туристически обекти, с изключение на  заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.

Категоризирането на туристическите обекти се извършва от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) или от Кмета на общината по местонахождението на обекта по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК).

Министърът определя категорията на обектите с по-висок клас звезди , а Кметът – тези с по-нискък, като случаите са изчерпателно посочени в Наредбата.

Процедурата е следната:

Продължете към цялата статия…Категоризиране на туристическите обекти