Нормативната уредба относно категоризирането на туристическите обекти се съдържа в Закон за  туризма и Наредбата категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. На категоризиране подлежат всички туристически обекти, с изключение на  заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване […]