Разпореждане с идеална част от имот


РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИМОТ

Съгласно чл. 33 от Закона за собствеността, съсобственик има възможност да продаде своята част от вещта на трето лице, но след като я е предложил преди това за изкупуване на останалите съсобственици при същите условия. Тъй като това в редица случаи се явява неудобно за съсобственика, който желае да се разпореди със собствената си идеална част по най-различни причини, в практиката понякога се сключва договор за дарение на притежаваната от прехвърлителя идеална част. По този начин се постига целяният резултат – прехвърлянето на собствеността, без да се иска съгласието на другите съсобственици.

В тази хипотеза, за да се защитят останалите съсобственици от факта, че вече се явяват съсобственици на имота с трето лице /надарения/, те имат правната възможност да заведат иск за прогласяване нищожността на дарението като докажат, че то или мотивът, поради който единствено е сключено има за цел да бъде заобиколен закона или се явява в противоречие с добрите нрави. Ищците могат да се позовават на твърдението, че дарението е сключено единствено с цел да се заобиколи разпоредбата на горецитираната разпоредба от Закона за собствеността.

Продължете към цялата статия…Разпореждане с идеална част от имот