ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Чл. 410 от ГПК Заявителят може да поиска издаването издаването на заповед за изпълнение за всяко парично задължение. Вземането трябва да е установено по размер и да е настъпила дата за неговото плащане. Паричното задължения може да бъде дължимо в лева или в друга валута. Може да се […]