Защита на владението

Memory Belt
Creative Commons License photo credit: GollyGforce

Владението е фактическа власт върху един имот, като лицето, упражняващо фактическата власт върху имота, счита имота за свой. Владението не е право а факт,  но законът предоставя защита на това фактическо положение, тъй като от една страна в повечето случаи фактическото положение, отговаря и на правното такова, а от друга страна защитата на владението е средство за предотвратяване на самоуправни нарушения.

Владението се защитав с искове по чл. 75 и  чл. 76 от Закона за собствеността, по които се доказва само факта на владението и извършването на нарушението.

Съгласно Чл.75 от ЗС „Владението на недвижим имот или на вещно право върху такъв имот включително сервитут,  което е продължило повече от шест месеца, може да бъде защитено срещу всяко нарушение. Искът може да се предяви в шестмесечен срок”

С този иск се защитава владението върху недвижим имот, вещно право и сервитут. Иск не се отнася за защита на движими вещи.

Искът може да бъде предявен от владеелец на имота, този който държи имота, смятайки го за свой, но не и от държател на имота.

Когато недвижим имот се владее едновременно от повече от едно лице, всеки от владелжите може да предяви иска, както срещу останалите владелци на имота, така и срещу трети лица. Може да се защитава с владелчески иск както целият имот, така и всяка част от него.

Нарушението на владението представлява действие, което ограничава или изключва фактическата власт на владелеца  върху имота изцяло или отчасти.

Предпоставка за предявяване на този иск е владението да е продължило непрекъснато повече от шест месеца. В случай, че бъде доказано, че имотът е бил владян  в различни времена, предполага се, че е бил владян и в промеждутъка. Необходимо е  владението да е продължило повече от шест месеца от момента на нарушението назад във времето.

Ответник е всеки нарушител на владението. Нарушител е този, който първоначално е отстранил фактическата власт на владелеца, както и този, който е получил владението от нарушителя и с действиятя си отстранява фактическата власт на владелеца върху вещта.

Искът може да има за предмет, в зависимост от характера на нарушението;

–          прекратяване на нарушението чрез осъждане на нарушителя да прекрати действията, с които  извършва нарушението;

–          възстановяване на отнетото владение, чрез осъждане на ответника да предаде вещта на ищеца;

–          възстановяване на вещта в състоянието преди нарушението;.

Продължете към цялата статия…Защита на владението