Какво се случва и какво не се случва при разсрочено плащане на “Гражданска Отговорност”

Повод  за днешната статия е  запитвания от страна на граждани относно въпроси, свързани със застраховка „гражданска отговорност” и по-конкретно случаите, в които е договорено застрахователната премия да бъде изплатена на части . Чести са случаите, в които  застрахователните вноски не се внасят на падежа, настъпва застрахователното събитие –  ПТП, от което  възникват вреди на трети увредени лица, а застрахователите отказват плащане на застрахователно обезщетение под претекст, че  застрахователният договор „гражданска отговорност” е прекратен и не могат да платят обезщетение на потърпевшите. Застрахователите се позовават на обстоятелството, че застрахователната вноска, дължима от застрахования не е била платена на падежа и до изтичането на 15 дневен срок от падежа, поради което считат, че застрахователният договор е прекратен.

Продължете към цялата статия…Какво се случва и какво не се случва при разсрочено плащане на “Гражданска Отговорност”