Застраховка гражданска отговорност

grajdanska otgovornost

„Гражданската отговорност” е вид  застраховка, при която застрахователят дължи плащане в рамките на определена застрахователна сума обезщетение, което застрахованият дължи на трето лице по силата на своята гражданска отговорност / за причинени вреди на договорна или извъндоговорна отговорност/.

Застрахователният риск е опасността от възникването на отговорност на застрахования спрямо трети лица.Рискът може да бъде свързан с личното виновно поведение на застрахования, както и с лични виновни деяния на трети лица, когато застрахования в определени от закона случаи отговаря за тези действия като за свои. Възможно е застраховане и на договорна основа, в който случай е застраховано задължението на застрахования да обезщети вредите, причинени а кредитора по сключен договор в резултат на неизпълнение на задължението. При гражданската отговорност застрахователят може да направи възражение за съпричиняване на вредите, ако третото лице е допринесло за тяхното настъпване.

При този вид застраховки застрахователното събитие е настъпването на непозволеното увреждане. Застрахователят обезпечава защита срещу опасността от възникване в тежест на застрахования на едно парично задължение, за което той отговаря с цялото си имущество. Застрахователят обезщетява реално претърпените вреди от третото лице. Тук спадат причинените имуществени и неимуществени вреди, както и вредите, причинени на вещи, принадлежащи на третото лице. Основен принцип е ,че застрахователното обезщетение се дължи по силата на гражданската отговорност, но не повече от договореното застрахователно обезщетение в застрахователния договор. Т.е. отговорността на застрахователя е лимитирана до договореното в застрахователния договор, независимо, че действителните вреди биха могли да надхвърлят договореното.

Продължете към цялата статия…Застраховка гражданска отговорност