Лихва и неустойка

Не може да се присъжда едновременно неустойка по чл. 92 ЗЗД и обезщетение по чл. 86, ал. 1 ЗЗД /законна лихва/  за едно и също забавено изпълнение на парично задължение, тъй като е недопустимо кумулиране на вземане за неустойка с обезщетение  за заплащане на законна лихваза едно и също неизпълнение.

Присъждането едновременно на неустойка и на обезщетение за законна лихва за едно и също неизпълнение на парично задължение означава длъжникът да заплати два пъти обезщетение за едно и също нещо, а кредиторът да се обогати неоснователно за сметка на длъжника.

Продължете към цялата статия…Лихва и неустойка