Разваляне на договор

Разваляне на договор

Разваляне на договор се допуска при съществено неизпълнение на задължение по договор на една от страните. Развалянето може да се извърши от страната, която точно е изпълнила задължението си. Когато се касае за договор, с който се прехвърлят вещни права или когато има частично изпълнение, развалянето се извършва по съдебен ред. В останалите случаи развалянето става извънсъдебно чрез едностранно уведомление от изправната до неизправната страна.

Продължете към цялата статия…Разваляне на договор