На кого са трафопостовете и абонатните станции и какво следва от това

Под трафопостове се разбира сградата и електрическите съоръжения, които се намират в нея.  Възможно е сградата, в която се намират електрическите съоръжение да се явява собственост на физическо или юридическо лице –  различно от електроразпределителното дружество. В тези случаи собственикът се оказва принуден да отдаде за ползване собствената си сграда /помещение/, за да бъде ползвана от електроразпределителното дружество. В тези случаи обаче собственикът не е длъжен да предостави ползването безвъзмездно, напротив,  в случай, че електроразпределителното дружество откаже да заплати цена за ползването на имота, то собственикът може да търси обезщетение за ползването на имота, от което се оказва лишен.

Има случаи, в които електрическите съоръжения се явяват собственост на отделни физически или юридически лица, различни от електроразпределителното дружество. Това са случаите, в които електрическите уредби високо и средно напрежение служат за снабдяване с електрическа енергия само на един небитов клиент. Тогава тези съоръжения се изграждат за сметка на клиента и са негова собственост. Също така обаче  със закон е предвидено, че тези собственици  на електрически уредби и съоръжения, при техническа възможност и свободен капацитет,  са задължени да предоставят ползването на съоръженията на оператора на електропреносната мрежа, съответно на оператора на електроразпределителната мрежа за  преобразуването и преноса на електрическа енергия до други  клиенти. Или с други думи, собственикът изградил свой трафопост/ в това число сграда и електрически съоръжения/ за своя сметка, със свои сили и средства се оказва задължен по закон да предостави трафопоста на електроразпределителното дружество, за да може последното да достави  електрическа енергия на трети лица и съответно да реализира печалба от това.

Продължете към цялата статия…На кого са трафопостовете и абонатните станции и какво следва от това