Поставяне под запрещение

С поставянето под запрещение на едно лице неговата дееспособност се ограничава. Предпоставка за поставянето под запрещение е лицето поради душевна болест или слабоумие да не може да ръководи действията и постъпките си.
Съществува пълно и ограничено запрещение.

Поставянето под запрещение се извършва по съдебен ред. Подава се молба до окръжния съд, като молбата може да изхожда от съпруга, от близки и роднини на лицето, от всеки заинтересован и от прокурора.

За да бъде поставено под запрещение едно лице, съдът следва да придобие непосредствени впечатления от състоянието на лицето, поради което лицето се разпитва от съда. След провеждане на разпита, съдът може да назначи временен попечител на лицето, ковто да се грижи за неговите интереси до постановяване на съдебното решение.

В случай, че разпитът на лицето се окаже недостатъчен, за да се направи извод за необходимостта от поставянето под запрещение, се назначава експертиза по делото, вещото лице, по която се запознава с доказателствата по делото и извършва преглед на лицето, чието запрещение се иска и се произнася относно състоянието на лицето и дали същото може да ръководи постъпките си.

По тези дела, с оглед доказването на необходимостта от поставянето под запрещение, е допустимо изслушването на свидетелски показания, които целят да установят конкретни обстоятелства от действителността, въз основа на които може да се направи извода, че лицето не разбира свойството и значението и извършваното и не може д ръководи постъпките си.
Отмяната на запрещението се постановява по съдебен ред и може да бъде поискана освен от лицата, които могат да подадат молба за поставяне под запрещение , и от органа по настойничество и попечителство и от настойника

ПРИНУДИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ

Продължете към цялата статия…Поставяне под запрещение