Погасителна давност при застраховките

ПОГАСИТЕЛНА  ДАВНОСТ ПРИ ЗАСТРАХОВКИТЕ

Не е безспорен въпросът с каква дасност се погасяват вземанията при застраховки.

С тригодишна давност се погасява вземането на застрахователя към застрахования за заплащане на застрахователните премии. В имущественото застраховане вземането на застрахования срещу застрахователя съставляващо застрахователно обезщетение се погасяват с тригодишен срок, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие. При застраховки живот, злополука и гражданска отговорност  давността е пет години.

Вземането на застрахователя за заплащане на застрахователни премии се погасява с изтичането на тригодишна давност, считано от датата на която премията е следвало да бъде изплатена. Ако плащането се дължи на последователни вноски, за всяка отделна вноска тече нова давност, считано от датата, на която е следвало да бъде заплатена.

При застраховка „гражданска отговорност” в случай, че застрахованото лице срещу  „граждансак отговорност” заплати доброволно на увреденото лице обезщетение за причинените му вреди, застрахованият може да търси от застрахователя заплащане на застрахователно обезщетение. В този случай давността, с която се погасява вземането на застрахования срещу застрахователя е петгодишна и започва да тече от датата, на която застрахованият е платил на третото увредено лице.

При застраховки „гражданска отговорност” третото увредено лице има право да търси направо от застрахователя  по „гражданската отговорност” на причинителя на вредата, заплащане на засрахователно обезщетение, което право на третото лице се погасява с изтичане на петгодишен давностен срок, считано от датата  на настъпване на застрахователното събитие.

Продължете към цялата статия…Погасителна давност при застраховките