Как може да се защитим при неточности и непълноти в кадастралната карта и регистър

Кадастралната карта и кадастралния регистър за съответния район представляват нанесени съществуващи и нови данни за недвижимите имоти в съответния район. За да бъдат издадени такива следва да има информация за пространственото положение и размерите на недвижимите имоти, както и информация за карти, планове, регистри и друга документация. Това представлява основна информация за недвижимия имот, която може да бъде почерпена от актове, удостоверяващи правата на собственика, съответно носителя на друго вещно право върху имота, регистрите на общинската и областната администрация и др.

Продължете към цялата статия…Как може да се защитим при неточности и непълноти в кадастралната карта и регистър