Консултации в кантората

Уважаеми читатели на блога, Желаем да Ви информираме за новия проект на кантората, който стартира от 16.08. 2013 година. Проектът е насочен в предоставеното на две групи от услуги, които считаме, че биха …

Продължете към цялата статия…Консултации в кантората

Брачен договор. Ето какво трябва да знаем за него.

Сравнително отскоро в нашето законодателство се въведе брачния договор. Все повече двойки решават да сключат такива договори, което считам за уместно, тъй като брачните отношения предполагат да се развиват в дълъг период от време, през който е възможно много неща от живота на двамата съпрузи да се променят и е добре отначало да има яснота по основни въпроси, свързани с имуществените отношения на съпрузите по време на брака и при евентуално негово прекратяване при развод.

Има някои неща, които е добре да се знаят, ако възнамерявате да сключите сега или един ден брачен договор. На първо място следва да се има предвид, че с брачен договор могат да се уредят само имуществени отношения. Предмет на брачен договор не могат да бъдат права и задължения, които имат личен характер или противоречат на принципите, уреждащи личните отношения между съпрузите по закон. Така например не може в брачен договор да се пише, че само съпругът ще осигурява издръжката на семейството, а жената няма да работи, а ще гледа децата. Ако все пак такава уговорка бъде записана, то тя няма да породи действие, тъй като е нищожна /противоречи на правото на труд и избор на професия по закон/.

Продължете към цялата статия…Брачен договор. Ето какво трябва да знаем за него.

Защита от неправомерни действия на управител на ООД

Съгласно чл. 145 от ТЗ управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди. Нормата е лаконична и поставя много практически въпроси във връзка с приложението й.

На първо място, следва да се има предвид, че отговорността на управителя по чл. 145 от ЗЗД е договорна и  съответно нейните граници се разпростират до обезщетяване на причинените вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неправомерните действия на управителя и са били предвидими при извършването на същите.

За да се реализира имуществената отговорност на управителя на дружеството по чл. 145 ТЗ,  е необходимо да бъде установено по  съдебен ред, че е налице  действие или бездействия на управителя, с което нарушава задълженията си към ООД; настъпили са вреди за дружеството;  налице е причинна връзка между вредата и поведението на управителя и негова вина.

Продължете към цялата статия…Защита от неправомерни действия на управител на ООД