Работодател в извънредно положение: как да се възползвам от държавна помощ за изплащане на заплати?

 1. Блог
 2. /
 3. Новини
 4. /
 5. Работодател в извънредно положение:...

Как да получим компенсация в размер на 60% от брутното трудово възнаграждение?

На 30.03.2020г. министерският съвет издаде постановление №55 за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение.

Същото стана известно сред общественото като “Постановлението 60:40“, тъй като най-много дискусии буди именно приетата мярка при определени условия работодателите в страната да получат компенсация в размер на 60% от брутното трудово възнаграждение на всеки един техен работник. Въпреки обширната дискусия по темата, редица хипотези и разпоредби от постановлението остават неясни или недобре обяснени за множеството работодатели.

В настоящото изложение ще направим опит да дадем по-ясна и подробна оценка на ситуацията, с цел приетото постановление да породи наистина целените правни последици и да е от помощ за работодателите.

Ето кои работодатели могат да получат финансови компенсациия:

Всеки работодател, който поради извънредното положение е:

а) Преустановил работата на предприятието си или на част от него;

б) Преустановил работата на отделни работници и служители;

в) Установил непълно работно време в предприятието или в негово звено.

Може да получи финансова компенсация, за да се спомогне запазването на заетостта.

Компенсациите се изплащат за целия период на извънредното положение или за част от него, но за не повече от три месеца. Те са в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г.

Критерии за кандидатстване

За компенсации могат да кандидатстват тези работодатели, които отговарят на няколко условия, като например: да не са обявени в несъстоятелност, да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, за които не са предприели действия за разсрочване или отсрочване, запазят заетостта на работниците, за които се получили компенсация.

Тези сектори нямат право да получат финансиране

Изключени са работодатели, които упражняват дейност от секторите: A, K, O, P, Q, T, U от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Така изброените сектори са следните:

 • Селско, горско и рибно стопанство;
 • Финансови и застрахователни дейности;
 • Държавно управление;
 • Образование;
 • Хуманно здравеопазване и социална работа;
 • Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление;
 • Дейности на екстериториални организации и служби.

Ако извършваната дейност е една от посочените по-горе, работодателят няма право да получи компенсация.

Няколко категории работници и служители са изключени от кръга, за които се изплащат компенсации, например:

а) Не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;

б) Ползвали са отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане;

в) Работодателят получава финансиране с публични средства.

Заявление за кандидатстване

Заявлението за кандидатстване е по образец със съответни приложения и се подава в дирекция Бюро по труда, обслужваща територията по мястото на работниците и служителите. То се разглежда в срок до 7 работни дни от подаването и дирекцията уведомява работодателите за резултата.

Заявлението може да бъде подадено по няколко различни начина, като постановлението предвижда това да се случи на хартиен носител, по електронен път, както и с препоръчано писмо с обратна разписка. Като наред с него се прилагат списък на работниците или служители, за които се желае компенсацията и редица декларации.

В заключените, предвидените хипотези, при които работодател може да кандидатства  за отпускане на компенсацията от 60%, са следните:

 1. със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието;
 2. със своя заповед работодателят е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители;
 3. със своя заповед работодателят е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено;
 4. работодателят е декларирал намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20% спрямо същия месец за предходната година.

В цитираната по-горе точка 1 са включени само точно определени сектори, които са засегнати от актовете на държавните органи /най-вече заповедите на министъра на здравеопазването/ – това са:

Търговия на дребно с изключение на тази с автомобили и мотоциклети, като и секторите от нея, които законодателството е преценило, че не се засегнати икономически  от издаваните заповеди и други актове на държавните органи:

Търговия с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, търговия с лекарства и други фармацевтични стоки, с медицински и ортопедични стоки и други.

Също, сухопътните пътнически превози, хотелиерството и ресторантьорството, прожектирането на филми, туристическата, агентската и друга дейност свързана с пътуване и резервации.

Това ограничаване на секторите обаче е само за работодателите, посочени в т. 1.

В точки от 2 до 4 са включени всички работодатели, независимо от икономическата дейност, която упражняват, с изключението на секторите A, K, O, P, Q, T, U от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

Нужно е да отбележим, че въвеждането на извънредно положение и мерките, които се предвиждат и приемат всекидневно, невинаги са обмислени максимално добре, нито пък са отразени достатъчно ясно. От това следва единственият факт, че няма гарантираност на правните последици, които ще настъпят при обработката, одобряването или отказа за получаване на парични компенсации с цел запазване на трудовата заетост. 

Поради тази причина съветваме работодателите, засегнати от настъпилата ситуация, да обсъдят със специалист процедурата и реда по подаването на заявлението за получаване на компенсации.

Владислав Николов

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.