Как изпълняваме сключените договори по време на пандемия?

  1. Блог
  2. /
  3. Фирмени договори
  4. /
  5. Как изпълняваме сключените договори...

Република България, Европейският съюз и цял свят са поставени пред изпитанието, наречено коронавирус. На 13 март 2020г. в страната бе обявено извънредно положение, което според Конституцията на Република България следва да се възприема като приравнено на военното. С две думи – положение, при което е допустимо ограничаване правата на гражданите и носещо куп неблагоприятни последици със себе си.  

Създалата се обстановка буди редица правни въпроси и настоящото изложение цели да отговори на част от тях, а именно:

  • Какво се случва с договорите, по които длъжникът е възпрепятстван да изпълни поетото задължение?
  • Как същият следва да реагира, какви права има и кога неизпълнението му ще е безвиновно?

Според българското законодателство и в частност чл. 81 на Закона за задълженията и договорите Длъжникът не отговаря, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина. Подобна разпоредба фигурира и в Търговския закон, уреждащата търговските сделки. Един от случаите, когато е налице такава причина, се нарича непреодолима сила (форсмажор). Оставяйки настрани строгата и формална юридическа лексика, непреодолимата сила може да се окачестви със следните белези:

  • Това е обстоятелство, което има извънреден характер – извънредният характер се свързва с нещо нетипично, различаващо се от обичайното стечение на обстоятелствата, излизащо извън обичайните практики. Пандемията и извънредното положение със сигурност са такива обстоятелства;
  • Това обстоятелство следва да е непредвидено или непредотвратимо -това означава, че към момента на сключване на договора, лицата да не са могли и да не са били длъжни да предвидят обстоятелството което има извънреден характер / в кокретен случай настъпващото разпространение на коронавируса и последиците от това/;
  • От изключителна важност е да е налице причинна връзка между това обстоятелство (непреодолимата сила) и невъзможността за изпълнение по търговската или гражданскоправната сделка. Причинната връзка е въпрос на доказване. Въпрос на доказване е и липсата на вина при неизпълнението, поради факта, че в гражданскоправните отношения вината се предполага. Тоест обявеното извънредно положение и взетите мерки против разпространението на коронавируса следва пряко да водят до невъзможност за изпълнение на поетото задължение по сключения договор. Ако това е така, можете да се освободите от отговорността за неизпълнението на договора. За пример може да бъде даден договор за доставка, който не може да бъде изпълнен, поради затварянето на границата. Друг пример е невъзможността на наемодателя да осигури безпрепятственото ползване на даден обект, тъй като същия е затворен по силата на административен акт.  Т.е. длъжникът може да се освободи от отговорност за неизпълнението на договор, когато, с оглед добросъвестността и достъпните способи за изпълнение, всички негови усилия  да осъществи задължението си да са били лишени от практически резултат. Такива договори са най-често свързани с поемане на задължение, извършване на конкретна работа или задача за определен срок.

За да се освободите от отговорност при неизпълнение обстоятелството, квалифицирано като форсмажор, трябва да е настъпило след сключването на сделката. Ако то настъпи към момента на сключване на договора, ще има невъзможен предмет на договора, което води до нищожност.

Също така, непреодолимата сила трябва да възникне преди да е настъпил моментът, в който задължението следва да се изпълни, а също и преди едната от двете страни да е изпаднала вече в забава. Ако вече сте в забава за изпълнение на задължението, породено от сключения договор, не можете да се позовете на непреодолима сила за освобождаване от отговорността на тази забава.

Какви са последиците от настъпването на форсмажора за сключения договор?

Най-общо може да бъде казано, че изпълнението на задължението, докато действа непреодолимата сила, се спира без да се дължат неустойки или други обезщетения . След преминаването на форсмажорните обстоятелства, договорът продължава действието си. В случай, че страните или една от тях загуби интерес от договора, договорът може да бъде прекратен, като всяка страна понася собствените си вреди, без да има право да търси обезщетение от другата страна по договора.

Във всеки един случай е важно да се провери дали в сключения договор вече не е уредено какви са правата и задълженията на страните при настъпване на форсмажор, както и дали е предвидено уведомяване на другата страна за настъпване на тези обстоятелства. Във всеки случай добросъвестността предполага да се уведоми другата страна за настъпване на непреодолимата сила, за да бъдат спестени по-големи вреди за нашия контрагент.

В заключение и имайки предвид изложеното по-горе считам, че по множество договори пандемията от коронавирус може да бъде квалифицирана като непреодолима сила, форсмажорно обстоятелство, което да освободи длъжника от последствията на неговото неизпълнение.

Взетите мерки против разпростренение на болестта са от извънреден характер, непредвидени са и последиците от тях са непредотвратими.

Разбира се, всеки конкретен случай, базиран на сключен договор преди обявяването на извънредно положение, следва да бъде изследван в детайли от специалист в материята. Следва да се установи, че неизпълнението е обусловено от наложените ограничения в страна. Екипът на Кантора „Константинова“ е насреща при възникнали сходни казуси, които могат да бъдат обсъдени и доведени до успешен завършек.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.