Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Може ли да се оспори договор от лице, което не е страна по договора

Може ли да се оспори договор от лице, което не е страна по договораДопустимо ли е да бъде оспорена действителността  на договор от лице, което не е страна по договора?

Така поставеният въпрос не е лишен от практическо приложение.  Случай, при който може да се стигне до поставянето на въпрос от такъв характер е например този, при който едно лице е придобило правото на собственост по отношение на една вещ и впоследствие се окаже, че неговият праводател е прехвърлил вещта втори път на другиго. В случай, че става въпрос за договор, който подлежи на вписване, тогава на практика проблеми от подобен характер не би следвало да възникнат, тъй като от значение е реда на вписване, а не реда на извършване на сделката. В случаите обаче, когато договорът не подлежи на вписване в имотния регистър – тогава когато не става въпрос за прехвърляне на вещни права, е напълно възможно да  се породи спор  относно това кой от договорите е валиден и кой следва да бъде обявен за недействителен.

В разглеждания случай всеки от купувачите може да предяви иск, чрез който иска да се установи, че договорът сключен между продавачът и другия купувач е недействителен. В този случай купувачът, който не е страна по договора може да предяви иск, за да оспори валидността на договор, сключен между трети лица – в случаят продавачът и другия купувач, въпреки че не е страна по договора, чиято валидност оспорва.

Трето лице, което не е страна по даден договор може да оспори действителността на този  договор, ако има правен интерес от това, както в разглеждания случай. При наличие на правен интерес, искът на третото лице е допустим. По съществото си това е отрицателен установителен иск,  чрез който третото лице иска от съда да бъде признато, че ответникът не е придобил права в резултат на сключения договор, че целените правни последици от страните, сключили договора не са настъпили.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии