Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Кой кога може да оспорва решение на общото събрание на юридически лица с нестопанска цел

Кой кога може да оспорва решение на общото събрание на юридически лица с нестопанска целРешенията на ОС на юридическо лице с нестопанска цел могат да се оспорват по съдебен ред от всеки член на сдружението, на основание чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ.

Основания за оспорване са противоречие на взетото решение с устава или закона, а също и в случай на нарушение на процедурата по провеждане на ОС.

В случай, че искът, с който се иска отмяна на решението на ОС, бъде уважен, то след влизане в сила на така постановеното решение, същото има действие по отношение на всички – на сдружението и на всичките му членове.

Правото да иска отмяна на решения на ОС, които счита за незаконосъобразни,  принадлежи на всеки от членовете на сдружението. Ето защо е напълно възможно да бъдат предявени от отделни членове на сдружението няколко отделни иска, с които се иска прогласяване на нищожността на едно и също решение на ОС на сдружението.

Поставя се въпросът дали, след като бъде отхвърлен иск за прогласяване на нищожността на  дадено решение на ОС, предявен от един от членовете на сдружението,  друг член на сдружението може да предяви същия иск.

Интересно е и дали в случай, че има вече заведено дело за прогласяване нищожността на решение на ОС на сдружението от  един от членовете на сдружението, е възможно друг член да предяви на свой ред същия иск или   второто по ред  заведено дело следва да се прекрати, предвид разпоредбата на чл. 298 ГПК.

Тъй като правото да иска отмяна на решенията на ОС на основание чл.25, ал. 4 ЗЮЛНЦ, подлежи на всеки от членовете на сдружението, няма пречка, след като искът за отмяна на решение на ОС, предявен от един  член на сдружението бъде отхвърлен, същият иск да бъде предявен от друг член на сдружението, стига да е спазен законово установения срок за отмяна на решенията на ОС по съдебен ред. Това правило не се отнася за случите, в които искът е уважен, защото, както е посочено по-горе, в този случай решението има действие спрямо сдружението и всичките му членове. Само решението, с което първоначално предявеният иск е отхвърлен няма действия по отношение на трето лице, което не е било страна по спора. Или с други думи, допустим е иск за отмяна на решение на ОС на сдружение с нестопанска цел, предявен на основание чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ от член на сдружението, при наличието на отхвърлен от съда иск за отмяна на същото решение на ОС, предявен от друг член на сдружението.

Освен това е напълно възможно да бъде заведено дело за отмяна на решение на ОС, предявен от член на сдружението, при наличието на образувано преди това друго дело от друг член на сдружението за отмяна на същото решение. Второто заведено по ред дело, в случая, не подлежи на прекратяване, а съдът е задължен да се произнесе и по него.


При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с нашата кантора онлайн, като кликнете тук.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

  • Най-популярни статиии