Когато работодателят иска да прекрати трудов договор

rabota

Когато работодателят има намерение да прекрати трудово договор със свой работник или служител, той се старае това да стане по такъв начин, че в последствие прекратяването на трудовото правоотношение да не бъде обжалвано по съдебен ред и да не се окаже осъден било да възстанови раотника на работа, било да злаща присъдено обезщетение.

Най-удобният начин за работодателят е на основание чл. 325 ал. 1 от Кодекса на труда – по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. Страната, към която е отправено предложението е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в седмодневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;
В случай, че се съгласите трудовият Ви договор да бъде прекратен по взаимно съглсие, следва да имате предвид разпоредбата на КСО, съгласно която имате право на обезщетени за безработица най-много за 4 месеца, в случай че се регистрирате кто безработен в Агенцията по заетостта, в останалите случаи имате право на обезщетение за месеци, през които сте останали без работа, съобразно осигурителния Ви стаж до момент.

На следващо място, при невъзможност за постигане на съгласие между страните за прекратяване на трудовото правоотношениепо взаимно съгласие, работодателят би могъл удобно като намери формално основание да прекрати трудовото правоотношение чрез 30 дневно писмено предизвестие отправено до работника при на следните законови основания а именно:
• намаляване обема на работа;
• спиране на работа за повече от 30 дни;
• липса на качества за ефективно изпълнение на работата;
• промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
• Дисциплинарно уволнение.

Определена категория работници или служители се ползват със закрила при уволнение на посочените по-горе основания, а именно :
1. работничка, която е майка на дете до 3 г. възраст;
2. трудоустроен работник или служител;
3. работник или служител, боледуващ от/ исхемична болест на сърцето; активна форма на туберколоза; онкологично заболяване; професионално заболяване; психично заболяване; захарна болест;
4. работник, поозващ разрешения му отпуск;
5. работник или служител, който е избран за представител на работниците или служителите при обсъжане и решаването на въпроси на управлението на предприятието в предвидените от закона случаи;
6. раборник или служител – член на специален орган за преговори н а европейки работнически съвет..
В случаите по т.2 и 3 се взема мнението на ТЕЛК.

Със закрила се ползва и работник или служител, член на синдикално ръководство на предприятието, който може да бъде уолнен на горните основания, само с предварителното съгласие на синдикалния орган през време на заемната синдикална длъжност и до 6 месеца след това

Със закрила при уволнение се ползва и бременна работничка или служителка, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, която може да бъде уволнена с писмено предизвестие на работодателя само на основание дисциплинарно уволнение и то само чрез предварителното разрешение на инспекцията по труда.
Работник или служител, който ползва отпуск пораи бременност и раждане може да бъде уволнен само при закриване на предприятие.

В случаите, когато за извършеното уволнение са изисква предваритлно съгласие на инспекцията по труда или на друг орган , ако такова съгласие не е било искано или дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.