Бащинство – II част. Иск за установяване на бащинство

Снимка: clive_reedman

Бащинството е биологичната връзка между детето и мъжа, от когото то е заченато. Докато произходът от майката се определя от раждането, произходът от бащата се определя от зачеването, поради което последното не се поддава на пряко доказване и не може да се установи с пълна сигурност. За зачеването могат да се правят само приблизителни заключения в границите на по-голяма или по-малка вероятност. Способите са установяване на бащинство са: предположение за бащинство, иск за установяване на бащинство и припознаване, които ще разгледаме в три отделни публикации.


Иск за установяване на бащинство

Искът за установяване на бащинство може да бъде предявен в хипотеза, когато липсва титул за произход от бащата. Така би било когато бащинството не е установено нито чрез презумпция за бащинство, нито чрез припознаване, нито е оформено чрез пълно осиновяване.

Право да предявят този иск имат майката и детето, не и бащата. Искът за установяване на бащинство принадлежи поотделно на майката и на детето. Всяко право е самостоятелно и може да бъде осъществено независимо от правото на другото лице. Възможно е майката и детето да предявят своите искове в общ процес. Възможно е майката да се явява ищец от свое име и като законен представител на своето дете. Тя може да предяви иска само от свое име или само от името на детето. Самостоятелния иск на майката се оправдава с нейния собствен материален и морален интерес. Майката обаче не може да предяви иска преди раждането на детето. Като начален момент за възможността да се предяви иска е раждането на детето. Ако искът на майката бъде уважен, решението ползва и детето, ако бъде отхвърлен, това не е пречка за предявяване на иска от детето.
Ответник е претендирания баща. Когато искът е предявен от детето, призовава се и майката.
Майката може да предяви иска си в тригодишен срок от раждането на детето. Детето може да предяви иска до три години от навършването на пълнолетие. И в двата случая срокът тече от раждането на детето, следователно детето може да предявява иска и преди навършване на пълнолетие и в тригодишен срок след това.

Предмет на доказване е обстоятелството, че майката е заченала от претендирания баща. Този факт може да бъде доказван само по косвен път с всички доказателствени средства. Това се извършва в следните основни линии: за да се установи бащинството, трябва на първо място да се установи предполагаемия период на зачеването.
На следващо място следва да се докаже, че през периода на зачеването, претендираният баща е имал връзка с майката. Възможни са само косвени доказателства. Изисква се в този период майката да не е имала подобни връзка с други лица. Наличието на такива връзки затруднява доказването, но те не са законна пречка, за да бъде признат ответника за баща.
При установяване на бащинство се използват: свидетелски показания, признания – съдебни и извънсъдебни, експертизи. Последните са гинекологическа – за установяване периода на зачеване, антропологическа – за наследствени и биологични признаци, експертизи за външна прилика. /Искът следва да се отхвърли, когато дори само една експертиза категорично изключва ответника като възможен баща.

Съществено е изследването и на кръвните групи. Без да може да установи положителния факт аз произхода, то може да изключи произхода от дадено лице по категоричен начин.

Действието на Решението, с което се уважава иска, се състои в установяване на произхода на детето от бащата, това става с обратно действие – към момента на раждането. Създават се отношения на родство и роднините на бащата. Променя се името на детето, съобразно името на бащата. Бащата придобива родителски права и задължения. Детето наследява бащата.

Установеният със съдебно решение баща дължи издръжка на детето. Искът за издръжка може да бъде съединен със самия иск за установяване на произхода. За минало време издръжка може да се иска най-много за една година от датата на завеждането на иска.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.