Договор за влог в публичен склад

ДОГОВОР ЗА ВЛОГ

В ПУБЛИЧЕН СКЛАД

Днес, …………………………, в гр. ………………………………. се сключи настоящият договор за за влог в публичен склад между:
1. …………………………………………………………………………….. с търговски адрес ……………………………………………………………………………………………. представляван от ………………………………………………………………………………………….. и наричан накратко ВЛОГОДАТЕЛ и
2. ………………………………………………………………………………. с търговски адрес …………………………………………………………………………………………….. представляван от …………………………………………………………………………………………. и наричан накратко ВЛОГОПРИЕМАТЕЛ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЛОГОДАТЕЛЯТ предава на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ следните движими вещи (наричани накратко СТОКА): ……………………………………………………, които ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ се задължава да пази и върне срещу възнаграждение, определено в настоящия договор.
Чл. 2. ВЛОГОДАТЕЛЯТ предава на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ СТОКАТА за съхранение за срок до ………………………………………………………………..

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
НА ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ

Чл. 3. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ е длъжен да пази СТОКАТА с грижата на добрия стопанин за времето на действие на настоящия договор.
ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ гарантира, че условията в склада му са подходящи за съхранение на СТОКА с качествата, за които ВЛОГОДАТЕЛЯТ го е уведомил.
ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ гарантира, че в склада му се вземат всички необходими мерки за предпазване от кражба, пожар и наводнение. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ е длъжен да застрахова СТОКАТА от името и за сметка на ВЛОГОДАТЕЛЯ по обявената от последния стойност срещу пожар, наводнение и земетресение.
Чл. 4. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ е длъжен да допуска ВЛОГОДАТЕЛЯ до СТОКАТА в работното време на склада, за да я проверява, да взема проби от нея и с разрешение на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ да предприема действия за нейното поддържане, опаковане, сортиране, разделяне и други подобни действия.
Чл. 5. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми лицето, което има право да получи СТОКАТА (а ако то не е известно – ВЛОГОДАТЕЛЯ), при настъпването на:
5.1. явни изменения в СТОКАТА, които дават основания за опасения, че тя може да се повреди;
5.2. при констатирани липси или посегателства върху СТОКАТА от страна на трети лица, които не са овластени да я получат;
5.3. когато СТОКАТА е застрашена от повреждане или има опасност да повреди други стоки.
Чл. 6. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ няма правото без изричното предварително (писмено) съгласие на ВЛОГОДАТЕЛЯ:
6.1. да ползва СТОКАТА; и
6.2. да я смесва с вложените в склада заместими вещи от същия вид и качество. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ няма право да се разпорежда със СТОКАТА, освен при условията на чл. 583, във връзка с чл. 311 от Търговския закон или при условията на чл. 582, ал. 2 или на чл. 585, ал. 2 от Търговския закон.
Чл. 7. Незабавно след сключване на настоящия договор ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ го вписва в складовия регистър. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ издава складов запис за стоката. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ се задължава незабавно след получаване на (писмено) уведомление да отбелязва в складовия регистър всички предвидени в закона обстоятелства.
Чл. 8. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне СТОКАТА на ВЛОГОДАТЕЛЯ (или ако е издаден складов запис на легитимирания с непрекъснат ред на джирата държател на този запис) срещу предаване на складовия запис. Връщането на СТОКАТА се извършва в склада и се отбелязва в складовия запис. Записът се подписва от получателя.
ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ има правото да откаже връщането на СТОКАТА до получаване на дължимото му възнаграждение и обезщетение за разноски и вреди.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ВЛОГОДАТЕЛЯ

Чл. 9. Едновременно с предаването на СТОКАТА ВЛОГОДАТЕЛЯТ съобщава на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ всички сведения, необходими за нейното пазене. ВЛОГОДАТЕЛЯТ декларира, че СТОКАТА няма качества, които могат да застрашат други съхранявани в склада стоки с повреждане или погиване.
Чл. 10. ВЛОГОДАТЕЛЯТ се задължава да изплати на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ възнаграждение в размер на ………… (…………………………..) лева.
ВЛОГОДАТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ за всички понесени от последния разноски, необходими за съхранението и запазването на СТОКАТА. ВЛОГОДАТЕЛЯТ се задължава да заплати всички вреди и особените разноски, причинени от скритите недостатъци на СТОКАТА, ако не е уведомил за тях ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ при предаването й на влог.
Чл. 11. ВЛОГОДАТЕЛЯТ се задължава, в случай че поиска връщане на СТОКАТА преди изтичане на посочения в настоящия договор срок на съхранението й, да заплати на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ възнаграждение за времето, през което тя е била съхранена от последния, което възнаграждение е пропорционално на възнаграждението по чл. 10 съобразно на срока, през който СТОКАТА е била на влог.
Чл. 12. ВЛОГОДАТЕЛЯТ се задължава да вдигне СТОКАТА след изтичането на срока по чл. 2 от договора или след получаване на уведомление от страна на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ при условията на чл. 5.3 или ако важни причини налагат предсрочното прекратяване на договора.
ВЛОГОДАТЕЛЯТ се задължава, ако е уведомен за джиросването на складовия запис, да изисква вдигането на СТОКАТА, първо, от последния джиратар и едва ако той не е известен, да се обърне към ВЛОГОДАТЕЛЯ.
Чл. 13. При получаването на СТОКАТА от ВЛОГОДАТЕЛЯ не се считат за липси фири в размер до ……………………………………………………………… Искът на ВЛОГОДАТЕЛЯ за вреди срещу ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ се погасява с едногодишна давност, считано от деня на връщането на СТОКАТА (респ. от деня, в който е следвало тя да бъде върната, респ. деня на узнаването, че СТОКАТА е погинала).

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 14. ВЛОГОДАТЕЛЯТ дължи на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ възнаграждение, платимо до ………………………… по банкова сметка както следва: …………………………………

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 15. За невярна декларация по чл. 3, ал. 2 от договора ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ дължи на ВЛОГОДАТЕЛЯ неустойка в размер на……………….. За нарушение на забраните по чл. 6, т. 1 и 2 ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ дължи на ВЛОГОДАТЕЛЯ неустойка в размер на …………………………. В случай че след прекратяване на договора ВЛОГОДАТЕЛЯТ не може да вдигне незабавно СТОКАТА от склада по вина на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ, последният му дължи неустойка в размер на …………………………….. за всеки ден забава.
Чл. 16. За невярна декларация по чл. 9, ал. 2 от договора ВЛОГОДАТЕЛЯТ дължи на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на ……………………………………. За забава при плащане на дължимото възнаграждение ВЛОГОДАТЕЛЯТ дължи на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на ………………………………………….. за всеки ден закъснение. В случай че след прекратяване на договора ВЛОГОДАТЕЛЯТ не вдигне незабавно СТОКАТА от склада, той дължи на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на ………………………………… за всеки ден забава.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 17. Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по съгласие на двете страни, изразено в писмена форма. Настоящият договор може да бъде прекратен с ……………… предизвестие от страна на ВЛОГОДАТЕЛЯ. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ може да прекрати договора само при условията на чл. 5.3 или ако възникнат други важни причини, които налагат това.
Чл. 18. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отправянето им по телекс или телефакс. Адресите и координатите на страните са както следва:
18.1. За ВЛОГОДАТЕЛЯ: …………………………………………………………………..; телекс …………….; телефакс ……………
18.2. За ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ: ……………………………………………………………….; телекс …………….; телефакс …………….
Чл. 19. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него, или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за разрешаване пред ……………………………………….
Чл. 20. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.
Чл. 21. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети лица информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или по повод изпълнението на договора.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:

ВЛОГОДАТЕЛ: ………………… ВЛОГОПРИЕМАТЕЛ: ………………..,

Снимка: TwinPeaksReader.com

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.