Oбезпечително производство

Съществува възможност, съгласно действащото законодателство, за обезпечение на бъдещ иск. Когато съдът допусне такова обезпечение, предоставя срок, в който искът да бъде предявен и в случай, че не бъдат представени доказателства от молителя за предявяването на иска в определения срок, съдът служебно отменя обезпечението.

Срокът, който предоставя съдът за предявяване на бъдещ иск не може да е по-дълъг от един месец, като този срок може да бъде продължен  от съда, по молба на  страната, подадена преди изтичането му при наличието на уважителни причини. Молбата за обезпечение се подава до родово компетентния съд – районен в случай, че искът е с цена до 25 000 лв.,/ до 50 000лв. -при иск за собственост или други вещни права върху недвижим имот или окръжен съд. По търговски дела молбата, независимо от цената на иска, се подава о окръжния съд.

Искът се предявява по постоянен адрес на ищеца или по местонахождението на недвижимия имот, който ще служи за обезпечение, когато обезпечителната мярка е възбрана  върху недвижим имот. Ако ищецът няма постоянен адрес в РБ, молбата се подава до Софийски районен или Софийски градски съд, съгласно това дали искът е подсъден на районния или на окръжния съд.

Молбата  за обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението се подава по мястото на изпълнение.В този случай обезпечение се допуска само чрез представяне на обезпечение.

Когато обезпечението се допуска срещу предоставяне на гаранция, размерът на  гаранцията се определя от размера на преките и непосредствени вреди, които ответникът ще претърпи, ако обезпечението е неоснователно. Такива вреди са например: обезценяването на запорираната или възбранена вещ за периода, през който обезпечението е действало. Или, ако поради невъзможността да разполага със сумите по запорираните банкови сметки, ответникът е изтеглил кредит, вредата е в размера на разликата между лихвата по кредита и лихвата по запорираните банкови сметки.

От внасяне на гаранция се освободени държавата, държавните учреждения /не и общините/ и центровете за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология, лечебни заведения за стационарна психична помощ, домовете за медико-социални грижи, както и лечебни заведения към МС, МО. МвР, МП, МТ.

По отношение на общините и другите бюджетно субсидирани учреждения, не се допуска изпълнение върху средствата по банкови сметки на тези длъжници, постъпили като субсидия от републиканския бюджет. Но върху друго тяхно имущество – частна собственост, изпълнение за парични вземания се допуска по общия ред.

Налагането на запор се извършва от съдебния изпълнител по искане на молителя въз основа на обезпечителна заповед.

Налагането на възбрана става чрез вписване на обезпечителната заповед в нотариалните книги, като Службата по вписвания изпраща на длъжника съобщение за извършеното вписване..

Когато съдът откаже да наложи обезпечение, молителят има право да обжалва с частна жалба, препис от която се връчва на противната страна за възражение в едноседмичен срок. По този начин участието на ответника в обезпечителното производство е гарантирано, въпреки че в случая липсва момента на изненада и ответникът би могъл да се разпореди с имуществото си, а молителят да няма от какво да се удовлетвори. Ето защо молителят трябва да се старае така да формулира молбата си и да представи такива доказателства, че да получи обезпечение още пред първата инстанция.

Обезпечение може да се иска  до приключване на съдебното дирене пред въззивната инстанция, не и пред касационната инстанция.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.