Нотариални актове за собственост

Нотариалните актове за собственост, наречени още констативни нотариални актове представляват нотариални актове, с които се признава и удостоверява правото на собственост на молителя върху определен недвижим имот. С тях не се прехвърлят или учредяват вещни права върху недвижим имот.

Основно се делят на издадени въз основа на представени документи и такива по обстоятелствена проверка.

Когато молителят има писмени документи, установяващи правото му на собственост върху недвижимия имот, но няма нотариален акт, се издават констативните нотариални актове. Основания  за издаването на тези актове са например: правоприемство, съдебни решения, административни актове, по жилищно строителство и др.

Констативният нотариален акт се издава по писмена молба на молителя, като неговото явяване пред нотариуса не се изисква, а акта  се подписва  само от Нотариуса.

Нотариусът е компетентен да проверява верността и законосъобразността на представените документи.

Когато предпоставка  за издаването на нотариален акт е  държавен акт, Нотариусът следва да провери дали са налице само формалните изисквания на този акт – дали е издаден от компетентен орган и в законоустановената форма и дали не е с противозаконно съдържание.

Когато молителят няма изобщо документ за собственост или документите, които има не са достатъчни за съставянето на констативен акт за собственост, се извършва  обстоятелствена проверка. В този случай основание на издаването на нотариален акт  е само изтекла придобивна давност.

Производството започва по писмена молба-декларация на собственика, подадена чрез общината до съответния нотариус. Към молбата се прилагат скица и удостоверение за данъчна оценка.

Общината издава удостоверение на молителя, в което се описва имота, името на което е деклариран и трите имена на свидетелите, които ще се разпитват при обстоятелствената проверка – по възможност съседи на имота.

Въз основа на молбата се образува нотариално дело, на което се призовават молителя и  свидетелите. Свидетелите следва да установят, че владението на молителя е постоянно, непрекъснато, явно, несъмнено, спокойно и с намерение да държи имота като свой.

Нотариусът разпитва поотделно тримата свидетели. Показанията им се записват в протокол, който се подписва от тях и от нотариуса.

След като събере и прецени доказателствата Нотариусът се произнася с мотивирано постановление. Ако с него се признава правото на собственост, Нотариусът издава на името на молителя нотариален акт за собственост върху недвижимия имот

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.