Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

ОСОБЕНОСТИ ПРИ СКЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ИНТЕРНЕТ

ОСОБЕНОСТИ ПРИ СКЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ИНТЕРНЕТЗа добро или за лошо живеем в технологичен свят. Интернет е навлязъл до такава степен в нашия живот, че е останал само спомен за начина, по който се живееше и  работеше само до преди десет – петнадесет години. За по-младите пък е дори трудно да си представят как сме се „оправяли“ без тази технология.

Правото, макар и консервативно  по своята същност, няма как да не се синхронизира с промяната в обществените отношения, за да бъде адекватно на тях и да регламентира обществените отношения. Напоследък, в забързаното ни ежедневие, все по-често  се сключват договори чрез Интернет. Налага го изискванията на съвременното ни общество.

Чрез интернет могат да се сключват всевъзможни договори, с изключение на  случаите, когато Законът изисква специална форма за валидността на договора –  тогава когато се изисква писмена форма или с нотариална заверка на подписа или формата на нотариален акт.

В останалите случаи е напълно възможно и се случва договорите да се сключат чрез Интернет, без страните реално да са се срещнали и да са подписали договора. Това е напълно възможен и допустим от закона начин за уреждане на отношения.

Особено често чрез интернет се сключват договори за заем.

При договорите, сключени чрез интернет обаче съществуват някой особености. Понеже материята е все още нова за нашия пазар и съответно не се познава от широк кръг потребители и доставчици на услуги, е добре да имате информация за основни правила при сключването на такива договори, за да бъдат те действителни и в случай на спор, да можете да защитите  интересите си.

Когато възникне спор дали е налице валидно договорно правоотношение по договор, сключен чрез Интернет, в тежест на доставчика  на услугата е докаже съществуването на договорното правоотношение. За тази цел доставчикът следва да установи следните факти и обстоятелства, а именно:

  • Собственото си предложение за сключването на договор чрез електронни средства, съдържащо необходимата информация по закон до потребителя; /Това е информация относно техническите стъпки за сключването на договора и тяхното правно значение; дали договорът ще бъде съхраняван от доставчика на услугата и какъв е начинът за достъп до него; техническите средства за установяване и поправки на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявление за сключването на договор; езиците, на които договорът може да бъде сключен. Доставчикът на услугата е длъжен още да укаже начина за достъп по електронен път към етичен кодекс за поведение, към който се придържа, ако има такъв;/
  • Доставчикът трябва да докаже още, че е изпълнил задължението си по закон да представи на получателя на услугата Общите условия и съдържанието на договора по начин, който позволява тяхното съхранение и възпроизвеждане;
  •   Доставчикът следва да докаже и изявлението на насрещната страна – потребителя за сключването на договора, а също и
  • Собственото си изявление за потвърждаване на факта, че е получил изявлението на потребителя за сключването на договора.

 

Договорът, който е сключва чрез Интернет, се счита сключен след получаване от страна на доставчика на изявлението на потребителя за сключването на договора и след потвърждаване на така полученото изявление на потребителя от доставчика.

Моментът на сключването е моментът,  в който доставчикът и потребителят имат възможност за достъп до тези изявления.

Сключването на договора зависи още и от характера на самия договор. Така например при реалните договори, какъвто е договорът за заем и който широко се сключва чрез Интернет, е необходимо заемодателят реално да е предал заемната сума на заемателя. Когато предаването на сумата се извършва чрез превеждането и по накова сметка на заемателя, договорът се счита сключен от момента на заверяване на банковата сметка на заемателя с тази сума.

В случай на спор между доставчик и потребител по договор, сключван чрез Интернет, се взема предвид дали горепосочените предпоставки са налице, за да се направи извод за съществуването на валидно сключен договор. В тези случаи, както и при всички възникнали спорове от правен характер, считам за уместно консултирането с юрист, който работи в конкретната правна сфера, за да бъдат избегнати ненужни нерви и разходи в последствие.


При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с адвокат Константинова онлайн, като кликнете тук.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Оставете коментар

  • Най-популярни статиии