Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

Има ли случаи, банката да не събере кредитите си

Има ли случаи, банката да не събере кредитите си

Многобройните са случаите, при които някои кредитополучателите се оказват в невъзможност да връщат кредитите, които са теглили от банка. Какви са причините за невъзможността задълженията да бъдат погасени, е без значение за правото. В случай, че на падежа дългът не бъде платен, банката  без съмнение, е в правото си да си търси парите.

 В случай на неплащане на определен брой, съгласно общите условия на всяка банка, вноски по кредита, банката може да иска предсрочно плащането на целия дълг. За банките, освен това е предвидена облекчена процедура за събирането на дълга. Банката може, въз основа на извлечение от счетоводните си книги, да се снабди със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист от съда срещу длъжника и да пристъпи към принудително събиране на дълга като образува изпълнително дело. Съдебният изпълнител може да наложи запори и възбрани върху имуществото на длъжника и след като му изпрати покана за доброволно изпълнение, да пристъпи към принудителни действия по събиране на дълга. [Продължи към пълния текст…]

Погасителна давност на държавни вземания

Погасителна давност на държавни вземанияВсяка година, почти всеки получава любезно писмо, с което му бива напомнено, че е време да заплати определена сума в полза на държавния или общински бюджет. Посочените снования за това са най-разнообразни: от местни данъци и такси (данък сгради, данък МПС, патентен данък, такса смет и пр.), до данък върху доходите на физическите лица, корпоративен данък и пр. [Продължи към пълния текст…]

Двама души сме съсобственици на един имот

Двама души сме съсобственици на един имотКак да претендираме обезщетение за ползване на собствен имот

Двама души сме съсобственици на един имот. Другият сам ползва имота и аз не мога да го ползвам.  Не искам това положение да продължава повече. Какво да правя?

 Много често срещан казус в практиката. [Продължи към пълния текст…]

Какво рискувам ако тегля кредит за някой друг

Какво рискувам ако тегля кредит за някой друг„Изтегли кредит вместо мен, понеже на мен банката не ми разрешава, пък аз ще връщам парите и ще стана поръчител, за да не притесняваш. Няма да имаш никакви проблеми, защото аз ти обещавам, че ще връщам парите и ти няма да пострадаш по никакъв начин“. – Има случай, в които не можем или не искаме да откажем да направим тази услуга. Трябва обаче да  сме наясно какво рискуваме, ако се съгласим и какво да направим, ако решим да услужим и все пак да защитим интересите си доколкото е възможно. [Продължи към пълния текст…]

Какви са последиците от отмяна на решенията на ДКЕВР

Какви са последиците от отмяна на решенията на ДКЕВРС решение, постановено по реда на чл. 290 ГПК от 11. 01. 206 год. ВКС приема, че  решенията на ДВКВР / сега КЕВР/ за определяне на цена за достъп до електроразпределителната мрежа, които производителите на електрическа енергия следва да заплатят на съответния оператор на разпределителната мрежа имат характер на индивидуални административни актове и отмяната им, при оспорване на законността им по съдебен ред, има обратно действие. [Продължи към пълния текст…]

Кога се прекратява трудовия договор

Кога се прекратява трудовия договор

Има случаи, в които в предизвестието за уволнение са посочени едни основания за прекратяването на трудовото правоотношение от страна на работодателя, а  самата заповед за уволнение се сочат съвсем други основания. В този случай възникват съмнения на какво именно основание е прекратено трудовото правоотношение и съответно срещу какво да се брани работникът или служителят. [Продължи към пълния текст…]

Може ли да се прекрати трудов договор на повече от едно основание

Може ли да се прекрати трудов договор на повече от едно основание

Един трудов договор може да бъде прекратен на повече от едно основание. Ако основанията за прекратяване са повече от едно, при оспорване законността на уволнението,  се изследва дали са налице предпоставките за прекратяване на трудовото правоотношение на всички, посочени в заповедта за уволнение основания. [Продължи към пълния текст…]

Незаконно ли е да се задържа трудовата книжка след прекратяване на трудовия договор?

   Незаконно ли е да се задържа трудовата книжка след прекратяване на трудовия договор?  Често хората считат, че трудовата книжка е просто поредната бумага, която отлежава в някой прашен шкаф, и не придават особено значение на малкото парче хартия. А подобно отношение е погрешно, защото трудовата книжка всъщност е официален удостоверителен документ, съдържащ важна информация и удостоверяваща съществуването на определени факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, като например трудов стаж, работна заплата, прекратяването на трудови отношения и пр. и притежава доказателствено значение по смисъла на гражданското законодателство за фактите, отразени в нея. [Продължи към пълния текст…]

Служител, но не слуга

Служител, но не слугаПрекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя може да стане само на изчерпателно изброените в закона основания. Те не са малко. В случай, че стане така, че работодателят неправилно посочи основанието, на което прекратява трудовото правоотношение, това би било причина за отмяната на уволнението като незаконно с всички произтичащи от това законни последици, поискани от незаконно уволнения работник или служител. [Продължи към пълния текст…]

Може ли да се оспори договор от лице, което не е страна по договора

Може ли да се оспори договор от лице, което не е страна по договораДопустимо ли е да бъде оспорена действителността  на договор от лице, което не е страна по договора? [Продължи към пълния текст…]