Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

Кой е недостоен да наследява

old_willСлед смъртта на човек неговите наследници наследяват правата и задълженията на починалия. Определен кръг лица обаче, въпреки че се явяват законни наследници на починалия не го наследяват, понеже тежко са се провинили по отношение на наследодателя или по отношение на негов съпруг или дете. Такива наследници законът счита за недостойни и те не получават нищо от наследството на починалия. Ако недостойните да наследяват имат  низходящи, последните наследяват починалия .

Става въпрос за изключително тежки провинения. Хипотезите, в които  се приема, че наследникът е недостоен да наследи са изчерпателно изброени в закона. За недостоен се счита, този който: а) умишлено е убил или се е опитал да убие наследодателя, неговия съпруг или негово дете, както и съучастникът в тия престъпления, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта, или ако е амнистирано; б) който е набедил наследодателя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание, освен ако набедяването се преследва с тъжба на пострадалия и такава не е била подадена; в) който е склонил или възпрепятствал наследодателя чрез насилие или измама да направи, да измени или отмени завещанието или който е унищожил, скрил или поправил негово завещание или съзнателно си е служил с неистинско завещание. [Продължи към пълния текст…]

Един евтин вариант за прекратяване на съсобствеността

apartamentС брат ми и майка ми сме съсобственици на два апартамента. Имотите са били закупени от майка ми и баща ми по време на брака им. Баща ми почина преди няколко години. Тримата се разбрахме аз да стана изключителен собственик на единия апартамент, а брат ми на другия. Майка ми си има нейно лично жилище и иска да ни прехвърли нейната част от съсобствените имоти, така че всеки да разполага с по един имот и да няма спорове за в бъдеще помежду ни. Как най-евтино може да стане това?

С такъв въпрос се обърнаха към мен мои дългогодишни клиенти. [Продължи към пълния текст…]

Какви са правата ни при неправомерно преустановяване на електрозахранването

Какви са правата ни при неправомерно преустановяване на електрозахранването

Потребителят Х получава висока сметка за ток, на която пише, че задължението било начислена на основание чл. 83 ЗЕ. Сумата надвишава многократно сметките, които обичайно потребителят плаща. Какво може да направи той?

Интересът на потребителя се състои от една страна в това да не плати претендираната сума за заплащане, а от друга да потърси отговорност на електроразпределителното дружество за вмененото му задължение, което счита, че не дължи. [Продължи към пълния текст…]

Кой какво доказва по иск, образуван въз основа на запис на заповед

zapoved_isk.jpg

Въпросът: Имам запис на заповед.  Падежът настъпи, длъжникът не плаща. Снабдих се с изпълнителен лист срещу длъжника, образувах изпълнително производство, но длъжникът възрази. Подадох иск за установяване съществуването на вземането по записа на заповед, а длъжникът твърди, че не ми дължи нищо. Нямал задължения към мен, които записът на заповед да обезпечава. 

Какво следва?

[Продължи към пълния текст…]

ВЪРНАХ И КОЛАТА, ПЛАТИХ И ЦЕНАТА

prazni-ruce-kola

Съобщение, изпратено от формата за безплатни консултации:

“здравейте имам следния проблем!
взех от частно лице с договор за лизинг автомобил изплащах я след което около 5-6 месеца не можах да плащам, след което ме накара да му я върна, после ме застави да подпиша запис на заповед и чрез ч.с.и. му изплатих и още пари и сега ни кола, ни пари.
Има ли решение проблема?”

Горният имейл получих преди няколко дни и тъй като поставеният въпрос касе не малко заинтересовани, реших да дам отговор в настоящата форма.

Практика е когато едно МПС се взема на лизинг, страните да уговорят в сключен между тях писмен договор, че в случай на неплащане на определен брой вноски, лизингодателят има право да развали договора и да получи обратно даденото на лизинг МПС от лизингополучателя, както и да получи от лизингополучателя неустойка в размер на неизплатените лизингови вноски, начислени до края на срока на договора.

Освен това, за обезпечение на вземането на лизингодателя за неизплатените лизингови вноски лизингодателят изисква лизингоплучателя да му издаде запис на заповед. Обикновено записът на заповед се издава за цялата сума, а при плащане на дадена месечна вноска лизингоплучателят подписва нов запис на заповед за остстъка от лизинговата цена, като старият запис на заповед се унищожава.

Какво става, когато спрем плащането на вноски

Не са редки случаите, в които лизингополучателят не може да плаща лизинговите вноски, поради което връща МПС, а след това се оказва задължен да плати остстъка от лизинговите вноски под формата на неустойка. По този начин се оказва, че лизингополучателят не ползва автомобила, но затова пък плаща, така както би платил, ако го ползваше. Тази практика на лизингодателите обаче е порочна и ако лизнгополучателят своевременно защити интересите си, не трябва да се стига до парадокса да не получиш и да платиш за това, което не си получил.

При неплащане на лизингови вноски, лизингодателят има две възможности: да развали договора и да получи обратно МПС или да иска реалното изпълнение на задължението на лизингополучателя за плащане лизинговите вноски.

Право на лизингодателя е, при неизпълнение на задължението на лизингополучателя да плаща лизинговите вноски, да развали договора, от което право той може да се възползва или не. В случай, че лизингодателят упражни това свое право, той може да иска връщане на МПС, както и плащане на лизинговите вноски, но само на тези вноски, които са начислени до датата на връщането на МПС, но не са платени. Лизингодателят обаче няма право на лизинговите вноски, чийто падеж настъпва след датата на връщане на вещта, дори и те да се претендират под формата на неустойка.

Лизингодателят няма право на лизинговите вноски, след връщането на МПС, тъй като вече не предоставя за ползване на лизинг моторното превозно средство и ако му бъде признато това право, въпреки че не предоставя ползването на лизинговия автомобил, би се стигнало до неговото неоснователно обогатяване, което е недопустимо в правото.

Лизингодателят не може да иска плащане на неустойка в размер на лизинговите вноски до края на срока на договора, защото неустойка равняваща се на сума, която лизингодателят би получил, ако договорът продължаваше до изтичане на неговия срок, надхвърля обезпечителната, обезщетителната и санкционната функция на неустойката и поради това такава договорка би се явявала в противоречие с добрите нрави и като таква би била нищожна.

Другата възможност за лизингодателя е да иска реално изпълнение на съществуващия между него и лизингополучателя договор и съответно да търси плащане на лизинговите вноски. Право на реално изпълнение лизингодателят има докато договорът продължава да съществува. Това означава, че вместо да разваля договора, лизингодателят може да иска от лизингополучателя реално изпълнение на задължението за плащане на цената. В тази хипотеза лизинговият автомобил продължава да се ползва от лизингополучателя, но понеже последният не плаща лизинговите вноски, лизингодателят може да претендира от лизигополучателя неплатените лизингови вноски, включително и по съдебен ред.

Коя от двете възможности избира лизингодателят?

Преценка на лизингодателя е коя от възможностите, с оглед защита на своите инетереси, да упражни. В единия случай лизингодателят може да иска връщане на МПС и неизплатените до момента на предаването на вещта лизингови вноски, а в другият случай може да предостави ползването на лизинговия автобомил за срока на договора и да търси от лизингополучателя пълния размер на дължимите лизингови вноски до края на срока на договора. Вариант, в който лизингодателят да иска връщане на автомобила и плащане на пълния размер на лизинговите вноски до изтичане на срока на договора, било то и под формата на неустойка е неприемлив и води до неоснователно обогатяване на лизингодателят, което не следва да се допуска.

За да гарантира събирането на вземането си в случай на неплащане на лизинговите вноски, лизингодателят обикновено изисква от лизингополучателя да му издаде запис на заповед за сума в размер на оставащите лизингови вноски и при неплащането им, лизингодателят изполва записа на заповед, за да събере вземането по сраванително облекчен ред.

От значение е основанието, поради което е издаден записа на заповед. Ако се установи, че вземането, за чието обезпечение е издаден записа на заповед не съществува, ще отпадне и задължението за плащане на сумата по самия запис на заповед. За целта длъжникът – лизингополучател следва своевременно да упражни правото си на защита срещу вземането на кредитора-линигодател.

Кога може да се защити длъжникът?

Моментът, от който длъжникът може да се защити срещу вземането на кредитора е този на получаване на покана за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител. На по-ранен етап, длъжникът обикновено не знае, че срещу него са предприети действия за събиране на вземането. В 14 дневен срок от датата на получаван не поканата за доброволно изпълнение, длъжникът може да подаде възражение в районния съд, издал заповедта за изпълнение, с което да оспори задължението. Този срок е изключително важен, защото пропускането му води до погасяване на възможността длъжникът да оспори вземането на своя кредитор по основание и размер.

Ако длъжникът подаде възражение, кредиторът може да предяви искова молба, за да докаже съществуването на своето вземане. В това съдебно производство следва да се установи дали сумите, които кредиторът претендира за законосъобразно начислени и дали изобщо кредиторът има право на тях. Именно в това съдебно производство ще се разгледа претенцията на лизнгодателя за плащане на начислена неустойка и ако неустоечната клазуза в сключения между страните договор накърнява добрите нрави, ще бъде обявена от съда за нищожна и като такава няма да има правно действие. Лизингополучателят няма да се окаже задължен да плаща неустойка в размер на неизплатените лизингови вноски до края на срока на договора, независимо, че не ползва лизинговия автомобил и без значение, че е издал запис на заповед в полза на кредитора за сума в същия размер.

Отпадането на задълженията на лизингополучателя, дори когато същите произтичат от нищожна договорна клауза обаче не става автоматично.

Необходимо е длъжникът да упражни правото си на защита, което поначало е свързано с предприемане на конкретни действия от страна на длъжника в законово определени срокове.

Внимавайте да не изпуснете тези срокове

Своевременната реакция в случая е от изключително значение, защото пропускането й води до необратими последици. Пропусне ли длъжникът възможността да подаде възражение срещу заповедта за изпълнение, в 14 дневен срок от получаване на поканата за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител, на по-късен етап той не може да оспорва същестсуването на вземането и би останала евентуално възможността да се позовава на други правопогасяващи обстоятелства, настъпили след изтичане на срока за оспорване на заповедта за изпълнение, като например отпадане на задължението поради погасяването му чрез прихващане, плащане, даване вместо плашане, опрощаване, давност.

“Нямам претенции” равнозначно ли е на опрощаване

“Нямам претенции” равнозначно ли е на опрощаване

Между две дружества бил сключен договор, по силата , на който едното дружество се задължило да извърши определена работа срещу възнаграждение. Плащането се извършвало поетапно, съобразно извършеното. При приключването на работата страните подписали споразумение, с която заявявали, че нямат взаимни претенции, произтичащи от сключения  между тях договор. [Продължи към пълния текст…]

Кои са предпоставките за разваляне на дарение поради надаване на издръжка и кой е задължен да дава такава

darenie_izdrajkaЛеля ми дарила на баща ми преди повече от десет години един недвижим имот. Баща ми почина, а с леля ми не сме в добри отношения. Сега тя иска да развали дарението и да лиши мен и сестра ми от имота, който ни остана в наследство от баща ни. Възможно ли е това? – такъв въпрос ми зададе наскоро един клиент. И ето какво му отговорих:

[Продължи към пълния текст…]

Кога се налага да осиновиш собственото си дете

osinovqvane_deteМного са случаите на родени деца по време на брак или до изтичане на триста дни от прекратяването на брака, които не са заченати от съпрузите на майката, а от друга извънбрачна връзка. В този случай по презумпция се смята, че баща на детето е съпругът, респективно бившият съпруг на майката. Това законово предположение е оборимо, като майката може в едногодишен срок от раждането на детето да предяви иск, за да установи, че баща на детето не е нейния съпруг или бивш такъв. От друга страна съпругът може да предяви иск в едногодишен срок от узнаване за раждането, за да установи, че детето не е могло да бъде заченато от него. [Продължи към пълния текст…]

Сила на договорите сключени при временна невменяемост

Сила на договорите сключени при временна невменяемостДоговорите, сключени от дееспособни лица, които към датата на сключване то на договора не са могли да разбират свойството и значението на постъпките си са унищожаеми, а не нищожни.

Разликата е от съществено значение, защото унищожаемост на договора може да се претендира до изтичането на предвиден от закона тригодишен давностен срок, докато нищожността на договора може да бъде винаги прогласена. [Продължи към пълния текст…]

Лекарската грешка

Лекарската грешкаВъпросът за лекарската грешка в общия случай се поставя при допусната грешка при медицинска интервенция в резултат, на която са произлезли вреди. Но не само….., а в кои други случай може да бъда ангажирана, ще разберете, ако прочете по-долу. [Продължи към пълния текст…]