Блогът на адвокат Константинова за правна помощ

Как да защитим интересите си?

Какво се случва когато единият родител живее в чужбина, а другият самоволно се премести с детето в България

Какво се случва когато единият родител живее в чужбина, а другият самоволно се премести с детето в България

Когато родителите на едно дете са от различни националности, много често се случва единият родител да реши да вземе детето и да се премести да живее на друго място, различно от обичайното местопребиваване на детето.
Много често става въпрос за следната ситуация: сключен брак между българка и чужденец. Има родено дете от брака. Семейството живее в чужбина. Майката идва с детето в България и не се връща в страната, в която са живели преди това като задържа детето при себе си. Бащата подава молба по реда на Хагската конвенция за международните аспекти на отвличане на дете чрез Министерството на правосъдието до Софийски градски съд, който съд е компетентен да разглежда дела от такъв характер като иска съдът да постанови връщане на детето в държавата на неговото обичайно местопребиваване. [Продължи към пълния текст...]

Какво обезщетение можем да поискаме от застрахователя?

КАКВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ МОЖЕМ ДА ИСКАМЕ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?

Съгласно чл. 249, ал. 1  от Кодекса на Застраховането сключването на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е задължително за всички лица, които притежават моторни превозни средства. Със сключването на тази застраховка собствениците и ползвателите на моторни превозни средства застраховат своята отговорност за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС.

Съгласно чл. 267, ал. 1, т. 2 от Кодекса на застраховането, застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” отговоря за причинените вреди на чуждо имущество, като размерът на обезщетението не може да надхвърля действителния размер на причинената вреда. [Продължи към пълния текст...]

Какво ако настъпят вреди от пътнотранспортно произшествие

пътнотранспортно произшествие

При настъпване на пътно транспортно произшествие  пострадалото лице има право да търси обезщетение за причинените му вреди от застрахователя по гражданска отговорност на  лицето, причинило вредите. Когато настъпването на увреждането е в резултат на поведението на застрахованото лице, тогава няма спор, че пострадалият може да предяви претенциите си за обезщетение срещу застрахователя по гражданска отговорност. [Продължи към пълния текст...]

На кого са трафопостовете и абонатните станции и какво следва от това

На кого са трафопостовете и абонатните станции и какво следва от това

Под трафопостове се разбира сградата и електрическите съоръжения, които се намират в нея.  Възможно е сградата, в която се намират електрическите съоръжение да се явява собственост на физическо или юридическо лице -  различно от електроразпределителното дружество. В тези случаи собственикът се оказва принуден да отдаде за ползване собствената си сграда /помещение/, за да бъде ползвана от електроразпределителното дружество. В тези случаи обаче собственикът не е длъжен да предостави ползването безвъзмездно, напротив,  в случай, че електроразпределителното дружество откаже да заплати цена за ползването на имота, то собственикът може да търси обезщетение за ползването на имота, от което се оказва лишен.

Има случаи, в които електрическите съоръжения се явяват собственост на отделни физически или юридически лица, различни от електроразпределителното дружество. Това са случаите, в които електрическите уредби високо и средно напрежение служат за снабдяване с електрическа енергия само на един небитов клиент. Тогава тези съоръжения се изграждат за сметка на клиента и са негова собственост. Също така обаче  със закон е предвидено, че тези собственици  на електрически уредби и съоръжения, при техническа възможност и свободен капацитет,  са задължени да предоставят ползването на съоръженията на оператора на електропреносната мрежа, съответно на оператора на електроразпределителната мрежа за  преобразуването и преноса на електрическа енергия до други  клиенти. Или с други думи, собственикът изградил свой трафопост/ в това число сграда и електрически съоръжения/ за своя сметка, със свои сили и средства се оказва задължен по закон да предостави трафопоста на електроразпределителното дружество, за да може последното да достави  електрическа енергия на трети лица и съответно да реализира печалба от това.

[Продължи към пълния текст...]

Наемателят има право на обезщетение за извършени подобрения в имота

podobren-imot
Наемните правоотношение винаги могат да породят редица спорове и винаги съществува риск една от страните да се окаже с накърнени интереси – било защото наемодателят не е получил плащане на договорената цена или липсва плащане на консумативните разходи или пък на имота са нанесени щети, било защото наемодателят не е изпълнил задълженията си към наемателя за предаване вещта в състояние, годно за ползването, за което е наета или пък не е осигурил свободното и необезпокоявано ползване и други подобни.
В редица случаи възникват спорове относно това коя страна следва да заплати извършени подобрения и ремонти в имота. Така например възможно е страните да са се споразумели, че се отдава под наем имот, който ще се ползва за определено предназначение – например за заведение, за баничарница, за кабинет или за какво ли още не. Страните уговарят, че всички подобрения в имота са за сметка на Наемателя или въобще липсва уговорка по този въпрос. Наемателят извършва значителни ремонтни дейности в имота, в които влага немалко средства, труд и материали, но впоследствие договорът бива прекратен и наемателят се оказва принуден да напусне като наемодателят му заявява, че нищо не му дължи, понеже в договора било уговорено, че всички разходи във връзка с подобренията в имота са за сметка на Немателя. Така наемателят се оказва, че е вложил средства, материали и труд, но нали имотът е чужд – той трябва да си тръгне и да изостави всичко, което е направил.
[Продължи към пълния текст...]

Как могат да се съберат парите от наемател, който не си плаща консумативите

наемодател

Сключването на договори за наем на помещения е един от най-често сключваните договори. Обикновено сключването на такъв договор става прибързано, без двете страни да са достатъчно запознати с клаузите на договора, нито да са обмислили сериозно неговото съдържание. Договорът бива подробно прочетен и внимателно обмислен в един по-късен момент – когато някоя от страните наруши задълженията си по него.

Най-често срещаната житейска хипотеза е незаплащането на наемната цена или консумативите /вода, парно, ток/ за ползването на имота от страна на наемателя. Съгласно чл. 232, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите наемателят е длъжен да плаща наемната цена и разходите, свързани с ползването на вещта. Това означава, че освен договорения наем, наемателят следва да заплаща всички разноски, свързани с ползването на имота, включително за електроенергия, топлоенергия, топла и студена вода.

Разбира се във всеки един договор би могла да се съдържа клауза, възлагаща и други задължения в тежест на наемателя или освобождаваща го от част от задълженията, свързани с ползването на имота. Двете страни трябва да следят за своите интереси още на етапа на сключването на договора и да уговорят това, което ще удовлетвори по най-добрия начин бъдещите им отношения и ще предотврати спорове между тях.

[Продължи към пълния текст...]

6 неща, за които трябва да се внимава при договор за кредит

Кредит

Потребителските кредити  са удобни и лесни за взимане и  в много случаи  – трудни за връщане.  Това обикновено е така, най-вече поради факта, че е отпусната една сума, а накрая се иска възстановяване на много по – голяма сума, с които условия, пък от друга страна, кредитополучателят се с съгласил при сключването на договора.

В много случаи потребителят се вижда принуден да взима нови и нови кредити, с които да погасява предишните, но вместо да подобри своето финансово положение, затъва във все повече дългове.

[Продължи към пълния текст...]

Ето за какво да внимаваме при прехвърляне на вземания

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Напоследък стана много актуално банки, телефонни оператори изобщо кредитори по сключени договори с потребители да прехвърлят вземанията си на други фирми, обикновено, но не само – фирми за събиране на вземания. Тези фирми предявяват вземанията си към длъжниците и иска задълженията им да бъдат платени от длъжниците. В тази случаи длъжниците не трябва да изпадат в паника, независимо дали задълженията се претендират извънсъдебно и дори в случаите, когато вече има висящи дела.  Това се отнася и за случаите когато става въпрос за задължения по банкови кредити, където  материалния интерес не е за пренебрегване. големи. [Продължи към пълния текст...]

Право на ЕС

Право на ЕС

Съдът на европейския съюз  е институцията, която  е създадена с цел осигуряване на точно и еднакво тълкуване и прилагане на правото на ЕС. Съдилищата на държавите-членки, в това число и нашите съдилища са длъжни в своите актове да прилагат правото на ЕС/регламентите и директивите/. Европейското право се прилага в неговия точен смисъл, а когато възникне съмнение относно  смисъла на дадена правна норма, съдът на ЕС е този, който може да даде /и то задължително за нашите съдилища/ тълкуване на нормата. [Продължи към пълния текст...]

Как да използваме възможностите на правото на ЕС

izpolzvane na vazmojnostite na ES

 Правото на Европейския съюз е обективирано в многобройни правни актове, които носят различни наименования – регламенти, директиви, решения, становища, препоръки. Всички тези актове имат различна юридическа сила – една част от тях са задължителни за държавите-членки, за техните граждани и за създадените от последните юридически лица, други актове са задължителни единствено за държавите-членки, а съществуват и актове, които нямат задължителна сила. [Продължи към пълния текст...]